Δράσεις

Δράσεις Προετοιμασίας

A.1: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Η παρούσα δράση στοχεύει στην αποσαφήνιση των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περιοχή εφαρμογής του προτεινόμενου έργου. Αν και η περιοχή παρέμβασης αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φύση 2000, δεν έχει συσταθεί, μέχρι και την υποβολή της παρούσης, ο προβλεπόμενος Φορέας Διαχείρισης και δεν έχουν εκπονηθεί οι προβλεπόμενες μελέτες. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της παρούσας δράσης συνοψίζονται στην σύνταξη μίας (1) Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, έξι (6) Ειδικών Μελετών και τεσσάρων (4) Σχεδίων Δράσης.

A.2: Σχέδιο Εφαρμογής. Με την παρούσα δράση θα επιτευχθεί η μεταφορά του πειραματικού σχεδιασμού στο πεδίο, ανάλογα και με το πειραματικό μοντέλο που τελικά θα επιλεγεί. Η επιλογή αυτή θα εξαρτηθεί άμεσα από τα αποτελέσματα της προηγούμενης δράσης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αποτύπωση επί χάρτου εξήντα τεσσάρων (64) πειραματικών τεμαχίων δομημένων σε τέσσερις (4) πλήρης επαναλήψεις των δέκα έξι επεμβάσεων η κάθε μία. Επίσης εξήντα τέσσερα (64) πειραματικά τεμάχια δομημένα σε τέσσερις (4) πλήρης επαναλήψεις των δέκα έξι επεμβάσεων η κάθε μία οριοθετημένα στην περιοχή εφαρμογής. Τέλος τέσσερα τεμάχια μάρτυρες σε άμεση γειτνίαση με την κάθε επαναλαμβανόμενη πειραματική ομάδα.

A.3: Προετοιμασία Προκηρύξεων & Δημοπρατήσεων. Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών πέντε (5) προσκλήσεων ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των εργασιών περίφραξης των πειραματικών τεμαχίων, κατασκευής κλαδοπλεγμάτων, μεταφοράς του εδαφοβελτιωτικού, προμήθειας των δέντρων και εκτέλεσης των εργασιών διάνοιξης λάκκων, φύτευσης και άρδευσης.

 

Δράσεις Διατήρησης - Αποκατάστασης

C.1: Παρεμβάσεις Αντιδιαβρωτικών Έργων. Η επιλεχθείσα μέθοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της επίδρασης αντιδιαβρωτικών παρεμβάσεων αφορά την κατασκευή κλαδοπλεγμάτων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι δέκα έξι (16) περιφραγμένα πειραματικά τεμάχια, έκτασης ενός εκταρίου το καθένα, με σκοπό την εκτίμηση της συμβολής αντιδιαβρωτικών παρεμβάσεων στην αποκατάσταση πυρόπληκτων μεσογειακών δασών.

C.2: Παρεμβάσεις Βελτίωσης Εδάφους*. Μέθοδοι γα τον τεχνητό εμπλουτισμό της οργανικής ύλης του εδάφους προσφάτως άρχισαν να αξιολογούνται. Σύγχρονες μελέτες κατέδειξαν ως αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα την αξιοποίηση της λυματολάσπης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι δέκα έξι (16) περιφραγμένα πειραματικά τεμάχια, έκτασης ενός εκταρίου το καθένα, με σκοπό την εκτίμηση της συμβολής παρεμβάσεων βελτίωσης του εδάφους στην αποκατάσταση πυρόπληκτων μεσογειακών δασών.

C.3: Παρεμβάσεις Δενδροφύτευσης. Τα είδη που θα εισαχθούν στα πειραματικά τεμάχια θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης αλλά και του Σχεδίου Πειραματικής Εφαρμογής, προκαταρκτικών δράσεων της παρούσας πρότασης. Ο προσδιορισμός αυτός θα είναι αποτέλεσμα συνεκτίμησης τόσο της προϋπάρχουσας βλάστησης στην θέση χωροθέτησης των πειραματικών τεμαχίων όσο και των διαθέσιμων αποθεμάτων γηγενών αντίστοιχων ειδών στα τοπικά φυτώρια. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι δέκα έξι (16) περιφραγμένα πειραματικά τεμάχια, έκτασης ενός εκταρίου το καθένα, με σκοπό την εκτίμηση της συμβολής παρεμβάσεων φύτευσης στην αποκατάσταση πυρόπληκτων μεσογειακών δασών.

C.4: Παρεμβάσεις Άρδευσης*. Η φιλοσοφία της προτεινόμενης δράσης εντοπίζεται στην τοπικά αυξημένη διαθεσιμότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επεξεργασμένων αστικών λυμάτων. Η αξιολόγηση του υδατικού δυναμικού αυτού σχετικά με την καταλληλότητα του για εφαρμογές αποκατάστασης σε πυρόπληκτα μεσογειακά δάση κωνοφόρων θα αποτελέσει την βάση για την αξιοποίηση τους και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποκατάστασης. Επιπρόσθετα με την θεμελίωση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης του υδατικού δυναμικού αυτού θα διερευνηθεί και η πιθανή του χρησιμότητα για τον τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι δέκα έξι (16) περιφραγμένα πειραματικά τεμάχια, έκτασης ενός εκταρίου το καθένα, με σκοπό την εκτίμηση της συμβολής παρεμβάσεων αρδευτικών παρεμβάσεων στην αποκατάσταση πυρόπληκτων μεσογειακών δασών.

*Οι πιθανοί κίνδυνοι από την εφαρμογή των δράσεων C2 και C4 του προγράμματος είναι η ακαταλληλότητα των διαθέσιμων στη Ρόδο προϊόντων επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή και η διασπορά επιμολυντών στις περιοχές υλοποίησης των παρεμβάσεων λόγω της ακαταλληλότητας αυτών ή και βιοχημικών διεργασιών μετά την εφαρμογή τους στο πεδίο. Για την πρόληψη των κινδύνων αυτών έχει σχεδιαστεί διαδικασία αξιολόγησης των λειτουργούντων στη Ρόδο μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και αποκλεισμού τους στην περίπτωση ακαταλληλότητας τους. Αντιστοίχως για την πρόληψη της επιμόλυνσης του πεδίου εφαρμογής λόγω επιτόπιων βιοχημικών διεργασιών έχει προβλεφθεί ο τακτικός έλεγχος (ανά δίμηνο) του εδαφικού διαλύματος στα πειραματικά τεμάχια και η σύγκριση του με το αντίστοιχό του μάρτυρα. Στην περίπτωση διαπίστωσης επιμολυντών θα διακόπτεται η σχετική πειραματική παρέμβαση και θα αντικαθίσταται η μεν λυματολάσπη από οργανικό λίπασμα (κοπριά) το δε επεξεργασμένο λύμα από αρδευτικό ύδωρ.

C.5: Συγκριτική Αξιολόγηση Παρεμβάσεων. Η συγκριτική αξιολόγηση των παρεμβάσεων θα παρουσιάζει διπλή στόχευση, εστιάζοντας τόσο στην ασφάλεια των παρεμβάσεων, όσο και στην αποτελεσματικότητα τους. Η ασφάλεια των παρεμβάσεων θα αξιολογηθεί με την μεθοδολογία της συγκριτικής μελέτης. Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων θα αξιολογηθεί επί δύο κύριων κριτηρίων (οικονομικό κόστος & οικολογική επίδραση) αλλά και ως προς την επίτευξη ειδικών στόχων που θα αποτελέσουν αντικείμενο προσδιορισμού των προκαταρκτικών δράσεων και θα αναφέρονται στα είδη και οικοτόπους των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία των Οικοτόπων) και 79/409/ ΕΟΚ (Οδηγία για τα πουλιά). Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ένας (1) Οδηγός Καλών Πρακτικών Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών (ΟΚΠ), στα Αγγλικά και Ελληνικά.

 

Δράσεις Δημοσιοποίησης

D.1: Σήμανση. 5 Πινακίδες & 5 Σήματα Πόρτας

D.2: Ιστοσελίδα. Η ανάπτυξη και η ανανέωση της ιστοσελίδας καθώς και ο μετρητής επισκεψιμότητας θα προσφέρουν ποσοτική ένδειξη της διάδοσης του προγράμματος.

D.3: Layman’s Report (Μη-Εξειδικευμένη Αναφορά). Μία αναφορά θα παραχθεί και θα είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή μετά το τέλος του προγράμματος. Αυτή η αναφορά θα παρουσιάζει το πρόγραμμα, τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του στο κοινό.

D.4: Εκδηλώσεις. Δύο κύριες εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην Ρόδο: Α. Συνέδριο για τους φορείς διαχείρισης των Ελληνικών περιοχών Natura 2000. Β. Εκδήλωση για το τέλος του προγράμματος.

D.5: Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

D.6: «Μετά-LIFE Σχέδιο Επικοινωνίας»

Δράσεις Διαχείρισης & Παρακολούθησης

E.1: Διαχείριση Έργου από την ΕΕ και τον εξωτερική συντονιστή έργου. Στόχος είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των έργων με την επίτευξη των στόχων στους προκαθορισμένους χρόνους και στο προκαθορισμένο προϋπολογισμό. Συντονισμός και τακτική επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του προγράμματος. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η Αρχική Αναφορά, η 1η αναφορά προόδου, η Αναφορά για τη συμπλήρωση του ήμισυ του προγράμματος, η 2η αναφορά προόδου και η Τελική αναφορά που θα συμπεριλαμβάνει σε ξεχωριστό κεφάλαιο το «Μετά-LIFE Σχέδιο Επικοινωνίας».

E.2: Αξιολόγηση Έργου. Εκτενής αναφορά αξιολόγησης της απόδοσης του προγράμματος σε σχέση με το πλάνο (αυτή η πρόταση) που θα περιέχει: επίτευξη των στόχων, των ορόσημων, των παραδοτέων του έργου. Επιτυχία ή όχι της διάδοσης.

E.3: Audit - Οικονομικός Έλεγχος. Έκθεση οικονομικού ελέγχου

E.4: Δικτύωση με άλλα έργα & εμπλεκόμενους φορείς. Παρουσίαση του προγράμματος & συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια ή/ και επισκέψεις σε χώρες με ανάλογους μηχανισμούς αποκατάστασης, τουλάχιστον 2 ταξίδια.

 

http://www.rhodes.gr