Σύντομη Περιγραφή

Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου", με Αριθ. Σύμβασης LIFE08 NAT/GR/000533, έχει διάρκεια 5 χρόνια (01/2010 – 12/2014), χρηματοδοτείται κατά 50% από τον μηχανισμό LIFE+ (Nature & Biodiversity) της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.544.355 €. Την συνολική διαχείριση του FRAMME έχει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τους τρεις δήμους της Ρόδου (που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2008), τον Δήμο Λινδίων, Δήμο Αταβύρου και Δήμο Νότιας Ρόδου που σε συνέχεια της εφαρμογής του νόμου του Καλλικράτη ενσωματώθηκαν στον ενιαίο Δήμο Ρόδου. Επίσης, οι εταίροι του FRAMME συνεργάζονται στενά με την Δ/νση Δασών Ρόδου.

Σκοπός

Η προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 (με κωδικό GR4210005) στο Όρος Αττάβυρος της Ρόδου υπέστη σοβαρή καταστροφή από την πυρκαγιά του 2008. Στόχος του FRAMME είναι να καλύψει σημαντικά κενά γνώσης, όπως αυτά αναγνωρίζονται από την σύγχρονη επιστημονική κοινότητα, με τυπικότερο παράδειγμα την φυσική διαδοχή της βλάστησης σε Μεσογειακά δάση μετά την πυρκαγιά και τις αλληλεπιδράσεις διάφορων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στην διαδικασία αυτή.

Η πανευρωπαϊκής εμβέλειας προστιθέμενη αξία του FRAMME έγκειται στην ολοκληρωμένη και συνδυαστική μελέτη των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών για την αποκατάσταση πυρόπληκτων φυσικών περιοχών και οικοτόπων προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, που θα εφαρμοσθούν πειραματικά σε 64 εκτάρια στην πυρόπληκτη προστατευόμενη περιοχή. Η αποκατάσταση θα εστιασθεί σε περιοχές με τα σημαντικά Οριζοντιόκλαδα Κυπαρίσσια (Acero-Cupression) και Τραχεία Πεύκη (Pinus brutia).

Στόχοι

  1. Δημιουργία ενός Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών, που θα αποσαφηνίσει θέματα ασφάλειας, κόστους και αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων σήμερα πρακτικών, καθώς και νέων καινοτόμων επεμβάσεων (π.χ. αξιοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων & απόβλητα οινοποιείων), με άμεση εφαρμογή σε όλη την Νότια Ευρώπη και ιδιαίτερη στόχευση στα νησιωτικά δασικά οικοσυστήματα. Κάθε πειραματική παρέμβαση, καθώς και οι μεταξύ τους συνδυασμοί, θα αξιολογηθούν με γνώμονα την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα.
  2. Η αποκατάσταση πυρόπληκτων οικοτόπων εντός της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 της Ρόδου. Θα εφαρμοσθούν 4 πειραματικές παρεμβάσεις σε συνολική έκταση 64 εκταρίων, μόνες τους αλλά και σε μεταξύ τους συνδυασμούς. Το κάθε πειραματικό τεμάχιο θα έχει έκταση 1 εκτάριο (10 στρέμματα), δηλαδή θα λάβουν χώρα 4 πλήρης επαναλήψεις των 16 επεμβάσεων η κάθε μία. Οι 4 παρεμβάσεις είναι:
    • Αντιδιαβρωτική Προστασία μέσω κατασκευής κλαδοπλεγμάτων
    • Βελτίωση Εδάφους μέσω αξιοποίησης της λυματολάσπης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή των αποβλήτων οινοποιείων
    • Δενδροφύτευση
    • Άρδευση με κατάλληλο νερό από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων